Franco levering vanaf €75,- binnen Nederland
Meer dan 30.000 lagers, keerringen en o-ringen

Algemene voorwaarden

1. Prijzen;
Alle in de lijst voorkomende prijzen zijn incl. 21% B.T.W. en onder voorbehoud.

2. Bestellingen:
Het bestellen van producten is mogelijk via onze webwinkel, telefoon, email of aan de balie in de vestiging te Emmen.

3. Leveringen:
Normaal gesproken worden uw producten binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden. Echter kan het voorkomen dat producten niet op voorraad zijn, en de levertijd daardoor langer is. Wij brengen u per email op de hoogte hiervan. Als u goederen af wilt halen kunt u het beste even bellen of in onze webwinkel bestellen voordat u langskomt.
Door leveringsproblemen die te maken hebben met het coronavirus kan het voorkomen dat een artikel van het merk IBB niet leverbaar is. Wij zullen hiervoor dan een gelijkwaardig alternatief leveren van een ander merk. Indien u dit niet wilt, raden wij u aan om een ander merk te bestellen.

4. Betalingen:
Betalen is op vele manieren mogelijk, voor een overzicht van de verschillende betaalmethoden zie: Betaalmethoden

5. Afhalen van goederen:
Als u goederen af wilt komen halen, let er dan op, dat deze niet altijd (zonder voorafgaande bestelling) op voorraad zijn. Het is daarom aan te raden om van tevoren te bellen of te bestellen via onze webwinkel. Je krijgt dan van ons een email zodra je bestelling klaarligt.

6. Backorders
Producten worden NIET voor u in backorder geplaatst. (alleen op verzoek) Het kan voorkomen dat u onderdelen uitgeleverd krijgt die u niet besteld had. Dit betreft dan delen die gelijkwaardig, er voor in de plaats gekomen of als vervangend artikel geleverd worden.

7. Retouren en ruilen
Klik hier voor retour instructies.

8. Garantie
De garantietermijn op onze producten is 1 jaar na ontvangst van de producten en beperkt zich uitsluitend tot het product. Bij een defect (deel) van een product repareren of vervangen wij deze onder garantie.

9. Prijsverhogingen
Indien zich tussen het tijdstip van bestellen en het tijdstip van levering prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van omstandigheden waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van verschuldigde belastingen en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, verhoging van brandstofprijzen etc., behouden wij het recht voor om dit prijsverschil aan je door te berekenen danwel de koop te ontbinden. Je hebt dan het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, mits deze ontbinding binnen 48 uur na kennisneming van de prijsverhoging, per email wordt ingeroepen.

10. Herroepingsrecht
10.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan LagerKoning.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

10.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan LagerKoning.nl retourneren, conform de door LagerKoning.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan LagerKoning.nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

10.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan LagerKoning.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

10.5 Na ontvangst en goedkeuring van de producten zal LagerKoning.nl binnen 14 dagen het aankoopbedrag terugstorten op dezelfde rekening als waar het aankoopbedrag afkomstig van is.

11. Klachtenregeling
11.1 LagerKoning.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LagerKoning.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij LagerKoning.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de LagerKoning.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot LagerKoning.nl. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel LagerKoning.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

11.6 Een klacht schort de verplichtingen van consument niet op, tenzij LagerKoning.nl schriftelijk anders aangeeft.

11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de LagerKoning.nl, zal LagerKoning.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.